Algemene
voorwaarden

KVK-nummer: 17244320

1. Definities

1.1 Algemene voorwaarden: deze voorwaarden van FindFactory B.V.
1.2 Opdrachtgever: iedere (rechts-)persoon die met opdrachtnemer een overeenkomst wenst af te sluiten of is aangegaan.
1.3 Opdrachtnemer: FindFactory B.V., gevestigd te Tilburg.
1.4 Overeenkomst: Een door beide partijen ondertekend document waarin de afspraken met betrekking tot de door opdrachtnemer te verrichten – en de door opdrachtgever te aanvaarden werkzaamheden zijn vastgelegd.
1.5 Partijen: Opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk.

2. Toepasselijkheid

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen en iedere aanbiedingen, opdrachtverlening, diensten etcetera tussen partijen, ook wanneer die niet mochten leiden tot of niet in verband staan met een overeenkomst.
2.2 Tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen is de toepasselijkheid van eventuele door opdrachtgever gehanteerde inkoop- of andere voorwaarden uitgesloten en worden deze door opdrachtnemer van de hand gewezen.
2.3 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4 Indien een bepaling van de algemene voorwaarden of een overeenkomst nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden of overeenkomst aan. Partijen treden in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
2.5 Bij onderlinge tegenstrijdigheid tussen de overeenkomst en de algemene voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de overeenkomst boven hetgeen is bepaald in de algemene voorwaarden.

3. Overeenkomst en opzegging

3.1 Indien opdrachtgever de door opdrachtnemer gezonden schriftelijke opdrachtbevestiging of overeenkomst niet binnen de termijn van acht kalenderdagen heeft ondertekend en heeft geretourneerd aan opdrachtnemer, binnen die termijn geen bezwaar heeft aangetekend tegen de inhoud daarvan dan wel van opdrachtnemer verlangt binnen die termijn aan te vangen met de werkzaamheden, heeft tussen partijen te gelden dat er overeenstemming is bereikt overeenkomstig te overeenkomst en onder toepasselijkheid van de algemene voorwaarden.
3.2 Indien opdrachtgever aan opdrachtnemer informatie verstrekt, gaat opdrachtnemer uit van de juistheid en volledigheid daarvan en zal zij deze informatie niet controleren. De gevolgen daarvan zijn voor rekening en risico van opdrachtgever.
3.3 Indien opdrachtgever in de opdracht, de overeenkomst of in de door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden kennelijke tegenstrijdigheden, kennelijke fouten of kennelijke onduidelijkheden tegenkomt, is zij gehouden opdrachtnemer daar onverwijld op te wijzen. Bij gebreke daarvan is opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die dientengevolge ontstaat en wordt geleden.
3.4 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, geen uitvoering te geven aan de overeenkomst, bijvoorbeeld indien zij gerede twijfel of informatie heeft dat opdrachtgever niet aan zijn (financiële) verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien opdrachtnemer weigert zal zij opdrachtgever binnen zeven dagen na ondertekening van de overeenkomst schriftelijk van de weigering op de hoogte stellen.
3.5 Een overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van één jaar tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk in de overeenkomst anders zijn overeengekomen. De overeenkomst wordt nadien telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van de huidige overeenkomst, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk in de overeenkomst anders zijn overeengekomen.
3.6 Opzegging van een overeenkomst geschiedt per aangetekende post of e-mail tegen het einde van de overeengekomen of verlengde/doorlopende looptijd van de overeenkomst. Dit met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk in de overeenkomst anders zijn overeengekomen. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk.
3.7 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien de andere partij -al dan niet voorlopig- surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Opdrachtnemer is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. In geval van faillissement van opdrachtgever vervalt het recht tot gebruik van aan opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur van rechtswege.

4. Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief omzet belasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd tenzij anders overeengekomen.
4.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met het toepasselijke tarief, welk tarief periodiek door opdrachtnemer wordt vastgesteld.
4.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor éénmaal per jaar een inflatiecorrectie toe te passen.
4.4 Alle door opdrachtnemer gegeven prijsindicaties, budgetten, calculaties en begrotingen zijn slechts een indicatie en daaraan kan opdrachtgever geen rechten ontlenen, tenzij voorafgaand expliciet een vaste prijs is overeengekomen.

5. Betaling

5.1 Betaling dient te geschieden op de door opdrachtnemer in de overeenkomst aangegeven wijze. De eerste factuur dient binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn voldaan. De werkzaamheden starten wanneer de eerste factuur voldaan is.
5.2. Na het verstrijken van de betalingstermijn van veertien dagen na de factuurdatum is opdrachtgever in verzuim. Vanaf het moment dat verzuim intreedt is opdrachtgever over het opeisbare bedrag 1% rente per maand of de wettelijke handelsrente indien die hoger is, verschuldigd.
5.3 Wanneer opdrachtgever in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van haar betalingsverplichtingen komen alle buitengerechtelijke kosten voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het onbetaalde bedrag, met een minimum van € 150,00. De eventueel gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.
5.4 In geval van faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever en de verplichtingen van opdrachtgever jegens opdrachtnemer direct opeisbaar.
5.5 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening achtereenvolgens in mindering op de verschuldigde kosten, de rente en daarna op de opeisbare facturen die het langst open staan, ook indien opdrachtgever aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5.6 Indien opdrachtgever verzuimt aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen is opdrachtnemer gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten en/of te staken.
5.7 Opdrachtgever verklaart afstand te doen van haar recht om verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten en doet tevens afstand van het recht op verrekening. Opdrachtgever doet uitdrukkelijk en geheel afstand van haar retentierecht.
5.8 Opdrachtgever kan op een gebrek in een prestatie geen beroep meer doen, als zij hierover niet binnen veertien dagen nadat zij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk bij opdrachtnemer heeft geklaagd. Deze klachttermijn geldt tevens voor klachten over facturen van opdrachtnemer. Aanspraken op schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.

6. Wijziging en meerwerk

6.1 Indien opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever of zij zelf daartoe een verzoek gedaan heeft aan opdrachtgever, werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer. Opdrachtnemer is gerechtigd het meerwerk zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtgever uit te voeren voor zover de kosten van het meerwerk niet meer bedragen dan 20% van de oorspronkelijk overeengekomen totale vergoeding; in geval van een duurovereenkomst geldt als de totale vergoeding de vergoeding die over één jaar is verschuldigd. Indien het meerwerk een hoger bedrag betreft, zal opdrachtnemer opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen en is opdrachtnemer gerechtigd om het meerdere dan 20% te factureren nadat opdrachtgever daarmee heeft ingestemd.
6.2 Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 6.1 de overeengekomen doelstellingen en verwachtingen kunnen worden beïnvloed.

7. Uitvoering

7.1 Opdrachtgever dient tijdig zorg te dragen dat opdrachtnemer beschikt over alle (inlog)gegevens, data, eventuele toegang tot de systemen van opdrachtgever, welke nodig zijn, althans waarvan opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat deze nodig zijn, voor het uitvoeren van de werkzaamheden door opdrachtnemer en zal daartoe alle medewerking verlenen.
7.2 Indien opdrachtgever niet tijdig voldoet aan haar verplichtingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de als gevolg daarvan geleden schade conform de gebruikelijke tarieven op opdrachtgever te verhalen.
7.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de accounts in Google, BING, Facebook, Instagram en alle andere mediakanalen welke door opdrachtnemer worden ingezet en beheerd te deactiveren wanneer de opdrachtgever de opdrachtnemer niet volgens de gemaakte afspraken betaald.
7.4 Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer kan niet garanderen dat met de door haar uitgevoerde werkzaamheden immer het door opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt. De aanvaarde opdracht leidt niet tot een resultaatsverbintenis.
7.5 Indien overeengekomen is dat de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van de onderdelen uit een latere fase opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de voorafgaande fase heeft goedgekeurd en/of betaald.

8. Voltooiing

8.1 Wanneer in de overeenkomst een termijn overeengekomen is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden is dit te allen tijde een indicatieve termijn maar nooit een fatale termijn. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van een vertraging, al dan niet toerekenbaar, veroorzaakt door opdrachtnemer.
8.2 Indien opdrachtnemer, ongeacht de omstandigheden en oorzaken, verwacht een termijn te overschrijden zal opdrachtnemer opdrachtgever hiervan in kennis stellen.

9. Geheimhouding

9.1 Partijen zullen alle informatie die zij van elkaar krijgen in welke vorm dan ook als strikt vertrouwelijk behandelen en geheimhouden. Informatie is vertrouwelijk indien dit door de andere partij is medegedeeld of als dit redelijkerwijze voortvloeit uit de aard van de informatie en deze informatie niet al bekend was ten tijde van ontvangst dan wel deze publiekelijk bekend is c.q. is geworden.

10. Exclusiviteit

10.1 Gedurende de looptijd van de overeenkomst verleent opdrachtgever aan opdrachtnemer het exclusieve recht de toegewezen opdracht en alle direct dan wel direct daarmee verband houdende werkzaamheden uit te voeren.

11. Intellectueel eigendom

11.1 Alle (aanspraken op) bestaande en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot merkrechten, databankrechten, knowhow en auteursrechten (de “IE-rechten”), met betrekking tot enig resultaat die voortvloeien uit of ontstaan door het uitvoeren van de overeenkomst, berusten bij opdrachtnemer. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend het niet-exclusieve en niet-overdraagbare gebruiksrecht die bij deze algemene voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van opdrachtgever is uitgesloten.
11.2 De door opdrachtnemer verstrekte stukken aan opdrachtgever zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever. Het is opdrachtgever niet toegestaan om verkregen informatie openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook. Hieronder wordt onder andere verstaan het bewerken, verkopen, het ter beschikking stellen, verspreiden en het – al dan niet na bewerking – integreren in netwerken, uitgezonderd dat een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging schriftelijk door opdrachtnemer is toegestaan en/of een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging voortvloeit uit de aard van de overeenkomst met opdrachtnemer.
11.3 Opdrachtnemer doet uitdrukkelijk geen afstand van haar persoonlijkheidsrechten, als bedoeld in artikel 25 Auteurswet.
11.4 Alle door opdrachtnemer geleverde informatie blijft eigendom van opdrachtnemer. Na afloop van de overeenkomst kan opdrachtnemer opdrachtgever verzoeken geleverde informatie zoals rapportages en documenten retour te zenden.
11.5 Opdrachtnemer behoudt het recht de vergaarde kennis die bij uitvoering van de werkzaamheden tot stand is gekomen en IE-rechten te gebruiken voor andere doeleinden voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van opdrachtgever aan derden wordt verstrekt.
11.6 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor de aanspraken van derden inzake intellectuele eigendomsrechten.

12. Privacy

12.1 Indien opdrachtnemer persoonsgegevens van klanten van opdrachtgever dient te verwerken, is opdrachtnemer verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en kwalificeert opdrachtgever als verwerkings-verantwoordelijke. Partijen sluiten separaat een verwerkersovereenkomst terzake de verwerking van de persoonsgegevens.

13. Aansprakelijkheid

13.1 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot uitsluitend de door opdrachtgever geleden directe schade tot maximaal het bedrag dat uit hoofde van de verzekering van opdrachtnemer wordt uitgekeerd en beperkt tot maximaal een bedrag gelijk aan de fee van de opdracht, dan wel indien de verzekering geen dekking biedt maximaal tot vijftig procent van het bedrag dat opdrachtnemer aan opdrachtgever heeft gefactureerd. Indien er sprake is van een duurovereenkomst, geldt ter beperking en bepaling van het bedrag voornoemd dat dit berekend wordt op basis van hetgeen het jaar voorafgaand is gefactureerd.
13.2 Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor iedere schade anders dan directe schade, waaronder begrepen maar niet beperkt, gevolgschade, stagnatieschade, verlies en/of beschadiging van gegevens, boetes, omzet- en winstderving, is uitgesloten.
13.3 Een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen kan opdrachtnemer niet worden toegerekend, indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer begrepen de omstandigheid dat de door opdrachtnemer ingeschakelde derden/diensten niet of niet tijdig aan hun verplichtingen doen c.q. beschikbaar zijn, verstoring van de infrastructuur (waaronder begrepen maar niet beperkt internet, hardware, telecomnetwerken), brand, stroomstoring, verlies of diefstal van materialen gegevens en informatie, werkonderbrekingen, pandemie, een virus als gevolg waarvan vertraging optreedt, overheidsmaatregelen en overige onvoorziene omstandigheden.
13.4 Indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van opdrachtnemer, is de beperking van aansprakelijkheid ex artikel 13.1 van deze voorwaarden uitgesloten.
13.5 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien opdrachtgever haar niet onverwijld in gebreke stelt, met daarbij een gedetailleerde en volledige opgave van de tekortkomingen, waarbij zij opdrachtnemer een redelijke termijn biedt om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.
13.6 Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie en/of tekortkoming geen beroep meer doen, als zij hierover niet binnen veertien dagen nadat zij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, opdrachtnemer schriftelijk van in kennis heeft gesteld, overeenkomstig artikel 13.5 van de algemene voorwaarden.
13.7 Aanspraken op schadevergoeding van opdrachtgever vervallen indien zij deze niet binnen één jaar, nadat opdrachtgever deze heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.
13.8 Opdrachtgever heeft geen recht op enige vergoeding als gevolg van overmacht, opschorting of ontbinding van de overeenkomst en de schade die opdrachtgever als gevolg daarvan heeft geleden.
13.9 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor enige aanspraken en boetes van derden die, direct dan wel indirect, voortvloeien uit het gebruik van de diensten/leveringen die opdrachtnemer heeft verricht voor opdrachtgever en/of welke een gevolg zijn van enige tekortkoming van opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden.

14. Overig

14.1 Opdrachtgever staat ervoor in dat zij steeds volledig handelt in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving en dat zij de volledige verantwoordelijkheid draagt dat aan alle toepasselijke wet- en regelgeving voldaan wordt voor het gebruik door haarzelf en derden van de diensten en producten die opdrachtnemer levert. Opdrachtnemer is daar op geen enkele wijze voor verantwoordelijk.
14.2 Opdrachtnemer heeft het recht om, gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede nadien, de naam en het logo van opdrachtgever te gebruiken als referentie en deze desgewenst op haar website te plaatsen.
14.3 Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst en één jaar na het einde daarvan geen medewerkers van opdrachtnemer in dienst nemen en/of direct of indirect werkzaamheden laten verrichten. Tenzij opdrachtnemer hier schriftelijk mee instemt.

15.1 Op de overeenkomsten tussen partijen en de algemene voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. Toepassing van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
15.2 Alle geschillen die tussen opdrachtnemer en opdrachtgever ontstaan worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Zeeland-West-Brabant.

16. Vindplaats

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en zijn te raadplegen op onze website.

WE SAY

 

 

“Voorwaarden veranderen zo snel, dat we ons vizier continu op de toekomst richten.”

 

 

Wendy van Opbergen

Office Manager